Terug naar de resultaten
Liendensedijk in Batenburg 6634 KJ

Liendensedijk

6634 KJ Batenburg, NL
Beschikbaar
Bel of mail ons

Omschrijving

TE KOOP VIA INSCHRIJVING: Goed akkerland (beperkt deel grasland) kavel 1 groot 7.40.15 ha en kavel 2 groot 1.74.90 ha aan de Liendensedijk te Batenburg.


KORTE WEERGAVE PROCEDURE EN DATA ONDER VOORBEHOUD: 

Woensdag 3 april 2019: 12:00 uur: uiterste moment waarop de inschrijvingsformulieren in een gesloten envelop aanwezig...
Lees meer

Kenmerken

Hoofdtype(n) Losse grond
Lees meer

Omschrijving

TE KOOP VIA INSCHRIJVING: Goed akkerland (beperkt deel grasland) kavel 1 groot 7.40.15 ha en kavel 2 groot 1.74.90 ha aan de Liendensedijk te Batenburg.


KORTE WEERGAVE PROCEDURE EN DATA ONDER VOORBEHOUD: 

Woensdag 3 april 2019: 12:00 uur: uiterste moment waarop de inschrijvingsformulieren in een gesloten envelop aanwezig dienen te zijn in handen van het kantoor Bruggink & Van Beek Notarisen, Oosterweg 6, 6602 HD Wijchen. 

Woensdag 3 april 2019: 14:00 uur: Notaris verbonden aan kantoor Bruggink & Van Beek Notarissen zal in een besloten zitting voornoemde enveloppen met inschrijvingsformulieren openen. 

Donderdag 4 april 2019: 17:00 uur einde termijn van beraad van verkoper. Indien verkoper tot gunning overgaat zal er een verklaring worden opgemaakt waarin de gunning wordt vastgelegd.

Vrijdag 19 april 2019: Oplevering, overdracht en betaling van het gekochte ten overstaan van Bruggink & Van Beek Notarissen te Wijchen. Het moment van levering en betaling van de koopsom kan uitsluitend op een ander moment plaatsvinden indien verkoper en koper dit in nader overleg overeenkomen. Verkoper verleent zijn medewerking aan eerdere ingebruikname door koper nadat de waarborgsom, bankgarantie conform artikel 5 is voldaan.


Wijze van verkoop:
Door het kantoor van Agrivesta de Lorijn BV wordt in opdracht van de eigenaar een verkoop bij inschrijving georganiseerd. De uitgebreide verkoopvoorwaarden (inclusief inschrijvingsformulier en enveloppe) zijn op te vragen bij Agrivesta de Lorijn BV, 06-21541482, delorijn@agrivesta.nl. Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het originele inschrijvingsformulier, welke uiterlijk op woensdag 3 april om 12:00 uur moet zijn ontvangen door Bruggink & Van Beek Notarissen, Oosterweg 6, 6602 HD Wijchen.

De ingeleverde inschrijvingsformulieren worden woensdag 3 april om 14:00 geopend door de notaris verbonden aan Bruggink & Van Beek Notarissen te Wijchen in een besloten zitting, waarna door de eigenaar tot eventuele gunning wordt besloten. Alle inschrijvers ontvangen na afloop van de termijn van gunning bericht van Agrivesta de Lorijn BV.
 
De grond wordt op vrijdag 19 april 2019 in eigendom overgedragen aan koper.


Kavel 1:
Kavel 1 totaal groot 7.40.15 ha: 
Kadastraal bekend gemeente Batenburg, sectie E, nummer 211 groot 0.99.50 ha en gemeente Batenburg, sectie E nummer 476 groot 0.01.25 ha en gemeente Batenburg, sectie E, nummer 480 groot 4.490.90 ha.
Percelen zijn gezamenlijk groot 10.16.73 ha. 

Bijzonderheden kavel 1:  
* De kwaliteit van de landbouwgrond betreft zware zavelgrond, met betrekking tot kwaliteit van de grond en bemestingstoestand wordt verwezen naar bijgevoegde analyseverslagen. 
* Het perceel is goed ontsloten op de Liendensedijk en Rijswaard. Het perceel wordt nabij de dijk begrensd door enkele palen op de grens met het Waterschap en aan de zijde van de rivier door een C-watergang en weg de Rijswaard. 
* De bestemming van het perceel is “agrarisch met waarden - 3” met dubbelbestemming “waterstaat-stroomvoerend rivierbed” en gedeelte nabij dijk dubbelbestemming “waterstaat – waterkering”. Bestemmingsplan betreft Geconsolideerde versie Buitengebied en herziening van de Gemeente Wijchen vastgesteld op 23 februari 2015. Voor de volledige van toepassing zijnde voorschriften wordt kortheidshalve verwezen naar de gemeente Wijchen of naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
* Er zijn geen agrarische produktierechten en geen betalingsrechten inbegrepen.
* Het perceel is grotendeels in gebruik als akkerland en een kleiner deel als grasland (zie Boer en Bunder kaarten in de bijlagen). De beteelde oppervlakte is thans totaal groot 7,35 ha.
* Het perceel is belast met een jachthuurovereenkomst met einddatum 31 maart 2020, koper verklaart de bestaande jachthuurovereenkomst te respecteren. Jager betreft de heer Vos uit Kerkdriel met een jaarlijkse vergoeding van € 35,--.

Met betrekking tot de grondsoort, ligging en situering van de kavel wordt verwezen naar de bijlagen die bij de inschrijvingsvoorwaarden worden bijgesloten: 
-    Luchtfoto (bron: Arcgis)
-    Bestemmingsplankaart
-    Boer en Bunder kaarten
-    Analyseverslag grondmonsters


Kavel 2:
Kadastraal bekend gemeente Batenburg, sectie E, nummer 628 groot 1.74.90 ha. 

Bijzonderheden kavel 2:  
* De kwaliteit van de landbouwgrond betreft lichte zavelgrond, met betrekking tot kwaliteit van de grond en bemestingstoestand wordt verwezen naar bijgevoegde analyseverslagen. 
* Het perceel is ontsloten via een uitrit aan noordzijde van het perceel nabij de woning Liendensedijk 1 alsmede een extra ontsluiting via een afrit van de Liendensedijk.  Aan noordzijde wordt het perceel begrensd door een A-watergang en zowel aan westelijke als oostelijke zijde door een B-watergang. De begrenzing met de dijk wordt gevormd door een afrastering welke eigendom is van het Waterschap. De overige afrastering (bestaande uit palen en gaaswerk) zal voor levering worden verwijderd door de eigenaar en is niet inbegrepen in de verkoop.  
* De bestemming van het perceel is “agrarisch” met dubbelbestemming “waarde -archeologie 3” en gedeelte nabij dijk dubbelbestemming “waterstaat – waterkering”. Bestemmingsplan betreft Geconsolideerde versie Buitengebied en herziening van de Gemeente Wijchen vastgesteld op 23 februari 2015. Voor de volledige van toepassing zijnde voorschriften wordt kortheidshalve verwezen naar de gemeente Wijchen of naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
* Er zijn geen agrarische produktierechten en betalingsrechten inbegrepen.
* Het perceel is thans in gebruik als grasland en in het verleden gebruikt als akkerland (zie Boer en Bunder kaarten in de bijlagen). De beteelde oppervlakte van deze kavel is totaal 1,68 ha.
* Het perceel is belast met een jachthuurovereenkomst met einddatum 1 april 2023, jagers betreffen de heer de Kleijn uit Wijchen. Koper verklaart de bestaande jachthuurovereenkomst te respecteren. 
* Het perceel is belast met een zakelijk opstalrecht ten behoeve van de Gemeente Wijchen verband houdende met mogelijk aanwezige rioolpersleiding. Tevens is in de eigendomsakte d.d. 12 december 2012 een kwalitatieve verplichting opgenomen welke overgaat op koper en welke inhoudt dat verkoper nimmer wordt aangesproken op eventuele verontreiniging ontstaan door normaal agrarisch gebruik. 

Met betrekking tot de grondsoort, ligging en situering van de kavel wordt verwezen naar de bijlagen die bij de inschrijvingsvoorwaarden worden bijgesloten: 
-    Luchtfoto (bron: Arcgis)
-    Bestemmingsplankaart
-    Boer en Bunder kaarten
-    Analyseverslag grondmonster


KOSTEN EN BELASTINGEN: 
Voor rekening van de koper komen alle kosten en belastingen die op de koop en levering betrekking hebben, zoals notariskosten, kadastraal recht en overdrachtsbelasting. De koper kan een beroep doen op vrijstelling van 6% overdrachtsbelasting. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de verworven gronden gedurende minimaal 10 jaar bedrijfsmatig voor de landbouw worden gebruikt (opgenomen in artikel 15 lid 1 onder q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer). Om aan deze voorwaarde te voldoen behoeft de koper de gronden overigens niet zelf bedrijfsmatig voor de landbouw te gebruiken, maar mag hij dat ook laten doen door derden (bijvoorbeeld door de grond geliberaliseerd te verpachten aan een agrarisch ondernemer). 
Akte zal worden gepasseerd ten overstaan van Bruggink & Van Beek Notarissen te Wijchen (Oosterweg 6, 6602 HD Wijchen). De bemiddelingskosten van Agrivesta De Lorijn BV zijn voor rekening van verkoper.


NADERE INFORMATIE:
 Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 
 Agrivesta De Lorijn BV – makelaars en rentmeesters 
 De heer ir. G.J. (Bart-Jan) de Lorijn 
 Bezoek- en postadres: Generaal Foulkesweg 37 te Wageningen. 
Telefoon: 06 – 21 54 14 82 
 E-mail:delorijn@agrivesta.nl 
 Website: www.agrivesta.nl
Algemeen Aanmelding Verkoop bij inschrijving Hoofdtype(n) Losse grond Overdracht Status Beschikbaar Aanvaarding Per datum

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.