Pachtersvoordeel niet langer belastingvrij

De vrijstelling voor pachtersvoordelen, die zijn ontstaan bij bedrijfsopvolgingen in de familiesfeer, is vervallen. Dit staat in een besluit van staatsecretaris Menno Snel van 6 december 2018. Daarnaast kunnen pachtersvoordelen buiten de familiesfeer niet meer afzonderlijk worden doorgeschoven. In het besluit is een overgangsperiode tot en met 30 juni 2019 opgenomen. Wordt de pachter uiterlijk op 30 juni 2019 juridisch eigenaar van de grond dan gelden de oorspronkelijke vrijstellingen voor hem.
 
Een pachtersvoordeel ontstaat als een pachter op basis van een zakelijke pachtovereenkomst de
landbouwgronden overneemt tegen een lagere waarde dan de vrije waarde. Het pachtersvoordeel is
het waardeverschil ten tijde van de overname. Verkoopt de oorspronkelijke pachter later
de landbouwgronden, dan realiseert hij het zogenoemde pachtersvoordeel.
 

Belangrijke wijzigingen

Er zijn twee wijzigingen die belangrijk zijn voor landbouwers die landbouwgronden van familie of van derden pachten.
  1. De vrijstelling om (tweede) pachtersvoordelen die zijn ontstaan bij bedrijfsopvolging inde familiesfeer onbelast te laten vervalt. Dit geldt voor landbouwgronden die op 30 juni 2019 nog niet in juridische eigendom zijn bij de pachter. Een tweede pachtersvoordeel ontstaat bij bedrijfsopvolging binnen de familiegroep. Binnen de familiesfeer geldt als familiegroep: echtgenoot; (eigen/stief/pleeg) kinderen of kleinkinderen; echtgenoten van deze kinderen; bloed- aanverwanten tot en met de derde graad. Dit laatste betekent dat een oom-neef-relatie er nog net onder valt. Het kan voor dergelijke pachters dus van groot belang zijn, de eigendom vóór 30 juni 2019 te verkrijgen. Dan is bij latere verkoop, het pachtersvoordeel belastingvrij. En dat scheelt inkomstbelasting.
  2. De mogelijkheid van een afzonderlijke geruisloze doorschuiving van het eerste pachtersvoordeel naar de bedrijfsopvolger vervalt. Dit geldt voor landbouwgronden die op 30 juni 2019 nog niet in juridische eigendom zijn bij de pachter. Een eerste pachtersvoordeel ontstaat als een pachter grond overneemt van een verpachter buiten de familiegroep.
 

Voorkom belastingclaim

Voor boeren die pachten binnen de familiekring - als onderdeel van bedrijfsoverdracht – is het van belang om zo snel mogelijk te overwegen of de juridische eigendom van de gepachte landbouwgronden kan worden gekocht. Als zij het eigendom van de landbouwgronden uiterlijk op 30 juni 2019 op naam hebben, blijft bij een latere verkoop (of staking) het pachtersvoordeel onbelast. Zo wordt een toekomstige belastingclaim bij de bedrijfsopvolger voorkomen.
Laat u zich bij een dergelijke overdracht bijstaan door een adviseur van Agrivesta of neem contact op met uw accountant.


 
Dit is een bewerking van een artikel van Alfa Accountants en Adviseurs.