Onteigening / schaderegeling

De rentmeesters, makelaars en juristen van Agrivesta bemiddelen en adviseren namens de grondeigenaar (of zakelijk gerechtigde, huurder of pachter) bij onteigeningszaken ten behoeve van bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen, wegen, fietspaden, spoorlijnen, dijkverlegging, dijkverbetering, natuurontwikkeling, ontzandingen en ontgrondingen.

De onderhandelingsstrategie is altijd het optimaliseren van de positie van de opdrachtgever. Ook in complexe zaken waar diverse aspecten, zoals fiscale belangen, (erf)pacht of productierechten, in de advisering worden betrokken.

Het is ons streven om met de tegenpartij tot een minnelijke regeling te komen. Soms is een gerechtelijke procedure echter onontkoombaar. Mocht het tot een gerechtelijke onteigeningsprocedure komen, dan werken wij samen met gerenommeerde onteigeningsadvocaten. Eén van de Agrivesta-adviseurs was zelf onteigeningsadvocaat en kent deze wereld van binnen uit.
Hoe sneller u bij het eerste signaal van dreigende onteigening - zelfs al is het een gerucht - contact zoekt met één van de Agrivesta-adviseurs, hoe effectiever wij u kunnen bijstaan. Er is dan immers meer tijd om eventueel voor te sorteren (optimaliseren van de positie).
 

Vergoeding deskundigenkosten

De overheid is verplicht om de kosten van onze deskundige bijstand te vergoeden, mits wordt voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets. Met deze dubbele redelijkheidstoets wordt bedoeld: was het inschakelen van een deskundige redelijk en zijn de gedeclareerde kosten redelijk? Dit betekent in de praktijk dat aan het inschakelen van een adviseur van Agrivesta in een minnelijke of gerechtelijke onteigening voor u gewoonlijk geen kosten verbonden zijn.

Ook als u niet onteigend wordt, kunt u schade ondervinden als gevolg van overheidsbesluiten. Wij begeleiden u bij procedures voor nadeelcompensatie en/of planschade.
 

Voor meer informatie, neemt u contact met ons op.