Nieuws

Agrivesta heeft hart voor onderwijs
Geplaatst op: 23 augustus 2019
Agrivesta staat midden in de maatschappij. De makelaars en rentmeesters onderhouden graag contacten met voor hen relevantie opleidingen binnen het onderwijs.
Een succesvolle functietransformatie van agrarisch vastgoed. Welke factoren zijn bepalend?
Geplaatst op: 23 augustus 2019
Voor haar afstudeerscriptie onderzocht Annemarie Vloedgraven welke factoren bepalend zijn voor een succesvolle functietransformatie van agrarisch vastgoed in de Achterhoek.
'Minnelijke' of 'gezamenlijke' taxatie met Belastingdienst van de baan
Geplaatst op: 16 juli 2019
Vanaf 15 juli kunnen taxaties van onroerend goed niet meer samen met de Belastingdienst uitgevoerd worden. De mogelijkheid tot zogenaamde 'minnelijke' of 'gezamenlijke' taxatie met de Belastingdienst is vervallen.
Suikerquotum overdracht en pachtbeëindiging
Geplaatst op: 10 juni 2019
Als akkerbouwer kan je niet zo maar suikerbieten verbouwen. Hoe werkt de quotering precies, hoe is de overdracht geregeld en wat betekent dat voor pachtsituaties?
Asbestverbod van de baan
Geplaatst op: 4 juni 2019
Het beoogde verbod voor asbestdaken voor 2025 heeft de Eerste Kamer van tafel geveegd.
Raad van State haalt PAS onderuit
Geplaatst op: 3 juni 2019
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer gebruikt worden als basis voor toestemming voor ‘activiteiten’. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State (RvS) van 29 mei 2019. Hiermee is het PAS buiten werking gesteld.
Niet alleen makelaar, maar ook procesbegeleider
Geplaatst op: 17 mei 2019
Aan het woord zijn Daniël (47) en Leonie (50) Hakvoort uit Olburgen. Onlangs verkochten ze hun melkveehouderijbedrijf met behulp van Agrivesta makelaar Wouter Weenink.
Team Agrivesta bezoekt Proeftuin Randwijk
Geplaatst op: 10 mei 2019
Op 9 mei had het team van Agrivesta een werkbespreking. Ze kwamen dit keer bij elkaar in Proeftuin Randwijk.
Honger naar landbouwgrond? Regel grondgebruik door derden goed!
Geplaatst op: 1 mei 2019
Grond in Nederland is een schaars goed en dat blijft wel zo is de verwachting. Verschillende functies claimen ruimte. De landbouw er één van. Met ontwikkelingen als schaalvergroting, kringlooplandbouw of grondgebonden productie neemt de vraag naar grond vanuit de landbouw alleen maar toe. Waar loopt makelaar Gerrit Stap tegenaan in zijn praktijk bij het in gebruik geven van landbouwgrond?
Pachtkamer oordeelt over aanspraak verpachter op fosfaatrechten
Geplaatst op: 29 maart 2019
Op 26 maart gaf de pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem een oordeel over de vraag of verpachters aanspraak hebben op fosfaatrechten die aan pachters zijn toegewezen. Het gerechtshof oordeelt dat de fosfaatrechten in principe alleen aan de pachter toekomen. Alleen als de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, heeft de verpachter wel aanspraken op de rechten.
Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Wolferen-Sprok op komst
Geplaatst op: 21 februari 2019
De dijk in het Rivierengebied moet worden versterkt. Daarom kunnen bewoners en eigenaren van grond hier binnenkort bezoek verwachten van grondverwervers. In opdracht van Waterschap Rivierenland gaan zij met u in gesprek om de gevolgen van de dijkversterking in beeld te brengen. Van belang is daarbij deskundige bijstand in te schakelen.
Grondprijs Oost-Nederland stabiel of stijgt licht
Geplaatst op: 18 februari 2019
Van dalende prijzen van landbouwgrond is in Oost-Nederland, in tegenstelling tot andere gebieden, geen sprake. Makelaars voorspellen voor dit jaar een lichte stijging of stabalisatie van de bedragen die kopers voor landbouwgrond gaan neertellen. Lees in dit artikel in Vee en Gewas hoe Agrivesta makelaar Wouter Weenink erover denkt.
Nieuwe vleeskuikenstal in Suwâld
Geplaatst op: 24 januari 2019
Half januari was de opening van de nieuwe MDV-vleeskuikenstal van de familie Cnossen in Suwâld. Eelke Turkstra van Agrivesta was betrokken bij het voorbereidingstraject van de bouw. Hij verzorgde de aankoop, verkoop en begeleidde het benodigde ruilproces rondom de bouwlocatie.
Vakbekwaamheid is ons visitekaartje
Geplaatst op: 23 januari 2019
Alle Agrivesta-makelaars zijn aangesloten bij de Stichting VastgoedCert. In 2018 voerde VastgoedCert een landelijke niveaumeting binnen de beroepsgroep van makelaars uit. Het team van Agrivesta sprong er goed uit. Binnen de kamer 'Landelijk Vastgoed' behaalden de Agrivesta-makelaars een gemiddelde score van 63. Dat is tien procent hoger dan de gemiddelde landelijke score van 57!
Agrivesta op open dag nieuwe vleeskuikenstal in Suwâld
Geplaatst op: 2 januari 2019
De nieuwe MDV-vleeskuikenstal van de familie Cnossen in Suwâld is op vrijdagmiddag 11 januari te bezichtigen. De bedrijven die meewerkten aan de nieuwbouw en in de dagelijkse bedrijfsvoering een rol spelen zijn van 13.00 tot 17.00 uur aanwezig. Ook Agrivesta staat met een stand op de open dag.
 
Pachtersvoordeel niet langer belastingvrij
Geplaatst op: 18 december 2018
De vrijstelling voor pachtersvoordelen, die zijn ontstaan bij bedrijfsopvolgingen in de familiesfeer, is vervallen. Dit staat in een besluit van staatsecretaris Menno Snel van 6 december 2018. Daarnaast kunnen pachtersvoordelen buiten de familiesfeer niet meer afzonderlijk worden doorgeschoven. In het besluit is een overgangsperiode tot en met 30 juni 2019 opgenomen. Wordt de pachter uiterlijk op 30 juni 2019 juridisch eigenaar van de grond dan gelden de oorspronkelijke vrijstellingen voor hem.
Agrivesta zoekt de klant op
Geplaatst op: 12 december 2018
Marcel Joosten, Gerrit Stap en Bart-Jan de Lorijn werkten sinds jaar en dag vanuit het gezamenlijke Agrivesta-kantoor in Andelst. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, vestigden zij zich verspreid over het werkgebied in Huissen, Kesteren en Wageningen. Hun werkomgeving zit nu nog dichter in de buurt van de klanten.
Wordt energietransitie onze nieuwe melkkoe?
Geplaatst op: 12 december 2018
Op 11 december 2018 verzorgde de afdeling West Achterhoek van LTO Noord een afdelingsavond met als thema: Wordt energietransitie onze nieuwe melkkoe? Voor een groep van circa 50 toehoorders verzorgde mr. Fred van Dijk van Agrivesta een inleiding. Hij ging met name in op de actualiteit van de ontwikkeling van zonneparken in de Achterhoek.
STIVAS gaat duurzaam verkavelen in Flevoland
Geplaatst op: 24 oktober 2018
STIVAS ontvangt een bijdrage van ruim twee miljoen voor investeringen in de infrastructuur van landbouwbedrijven in Flevoland. Samen met de bijdrage van agrarische ondernemers bedraagt de totale investering bijna 3,5 miljoen euro. Als u van plan bent grond te verkopen of te ruilen of u ziet ruilmogelijkheden bij verspreid liggende kavels in pacht en/of eigendom, laat u dan bijstaan door een adviseur van Agrivesta.
Natura 2000 De Wieden en De Weerribben
Geplaatst op: 19 oktober 2018
In de Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weerribben wil de provincie Overijssel het leefgebied voor verschillende broedvogels, vlinders en insecten verbeteren. De maatregelen die de provincie gaat uitvoeren, hebben mogelijk gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Laat u zich bij grondverkoop, bedrijfsverplaatsing of schadeloosstelling bijstaan door een adviseur van Agrivesta. Leidi Wormgoor is uw aanspreekpunt in deze regio.
Van fruitteler naar producent Flevosap
Geplaatst op: 15 oktober 2018
De fruittelers Roel (51) en Wyno (48) Vermeulen doen behalve in appels en peren ook in sap. Flevosap om precies te zijn. Het loopt zo goed dat de broers hebben besloten zich volledig te focussen op Flevosap en afstand te doen van enkele percelen met fruitopstand. Daarvoor schakelden ze Johan Huijbregts van Agrivesta in. Hoe is hen dat bevallen?
Agrivesta frist kennis op
Geplaatst op: 2 oktober 2018
Op vrijdag 28 september bezochten Bert Knegtering en Christel Pieterse van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de werkbespreking van Agrivesta. Ze waren uitgenodigd om uitleg te geven over thema's rondom bedrijfsoverdracht met betrekking tot RVO.
Agrivesta op Agrarische Schouw Joure
Geplaatst op: 24 september 2018
Gerda Bijlsma en Eelke Turkstra bemensen namens Agrivesta makelaars & rentmeesters standnummer 321 op de Agrarische Schouw in Joure. De beurs is op donderdag 27 september 2018 van 08.30 uur tot 17.30 uur.
Nederland waterland
Geplaatst op: 12 september 2018
Bij aanwijzing van overloopgebieden en grootschalige herinrichting van agrarische gebieden is het verstandig om vroegtijdig naar de mogelijke consequenties te kijken. Dat kan samen met Agrivesta.
Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen
Geplaatst op: 14 augustus 2018
Heeft u te maken met inkomensschade door een infrastructurele maatregel? De Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen beschrijft een methode waarmee overheden kunnen vaststellen of burgers of bedrijven in aanmerking komen voor een financiële vergoeding bij tijdelijke inkomensschade door een infrastructurele maatregel, zoals wegwerkzaamheden.
Criminaliteit in het buitengebied
Geplaatst op: 11 juni 2018
In welke vorm komt criminaliteit op het platteland voor en hoe kun je je daar als makelaar of rentmeester tegen wapenen? Om deze vragen te beantwoorden had Agrivesta Adviseur Veilig Ondernemen Paul van der Weiden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid tijdens het werkoverleg uitgenodigd.
Schakel deskundigheid Agrivesta in bij opheffing onbewaakte overweg
Geplaatst op: 16 april 2018
ProRail maakt uit veiligheidsoverwegingen werk van het sluiten van een groot aantal onbewaakte spoorwegovergangen. Wat betekent het als uw agrarisch bedrijf te maken krijgt met het sluiten van een onbewaakte overweg?
‘Zo’n snelle verkoop hadden we niet verwacht’
Geplaatst op: 9 april 2018
De broers Jack (56) en Geran (50) Schonenberg besloten in oktober 2017 te stoppen met hun melkveehouderij. Het bedrijf werd verkocht via Agrivesta. Hoe is hen dat bevallen?