Kwaliteitswaarborg

Als zelfstandig ondernemende makelaars, rentmeesters en juristen van Agrivesta vinden we elkaar in hetzelfde hoge niveau van ervaring, kennis en service. We zijn vanuit onze achtergrond oprecht betrokken bij het buitengebied, waarin we in de meeste gevallen zelf zijn opgegroeid. Enkele van onze adviseurs is ook zelf als agrariër actief, dus we weten waarover we praten. Dat doen we altijd persoonlijk, in direct contact met onze opdrachtgevers, dus zonder tussenkomst van een assistent of junior-medewerker. U wordt er dus niet mee geconfronteerd dat een senior uw opdracht aanneemt en vervolgens een junior deze uitvoert.

Kwaliteit staat bij Agrivesta hoog in het vaandel. Dat waarborgen wij op individueel niveau met relevante lidmaatschappen en certificeringen:   

Kwaliteitswaarborg voor rentmeesters

Alle Agrivesta-rentmeesters zijn volwaardig lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). De NVR stelt diverse eisen aan een volwaardig lidmaatschap. Zo moet een Rentmeester NVR voldoen aan bepaalde opleidingseisen (minimaal universitair, HBO of gelijkwaardig), moet aantoonbare en voldoende lange werkervaring hebben en natuurlijk te goeder naam en faam bekend staan. Bovendien is de Rentmeester NVR onderworpen aan een verplicht stelsel van Permanente Educatie.
Elke Rentmeester NVR is beëdigd door de Stichting Rentmeesterskamer en handelt naar de gedragscode die de vereniging heeft opgesteld. Mocht er onverhoopt een geschil zijn dat u niet zelf met de Rentmeester NVR kunt oplossen, dan fungeert de Rentmeesterkamer ook als tuchtcollege en neemt klachten en geschillen in behandeling.

Enkele Agrivesta-rentmeesters houden zich ook actief bezig met advisering op het gebied van onteigening. Deze rentmeesters zijn tevens lid van de Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VvOr). De VvOR is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en bestuursrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen. Om het kennisniveau van haar leden en de onderlinge uitwisseling van die kennis te vergroten, organiseert de VvOR seminars en symposia.

Bovendien zijn alle Agrivesta-rentmeesters gecertificeerd via de kamer LV (Landelijk Vastgoed) van de Stichting VastgoedCert te Rotterdam. VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van de ingeschreven gecertificeerde adviseurs te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Registratie vindt plaats op basis van vakbekwaamheid. VastgoedCert gecertificeerde adviseurs herkent u aan de titel RM (Register-Makelaar).  
 

Kwaliteitswaarborg voor makelaars

De titel ‘makelaar’ is sinds 2001 niet langer wettelijk beschermd in Nederland. Elke Agrivesta-makelaar is daarom lid van de beroepsvereniging VastgoedPRO. Bij deze Nederlandse beroepsorganisatie voor professionals in vastgoed staat de deskundigheid en integriteit van aangesloten leden centraal. Elke VastgoedPRO-professional handelt naar de door de vereniging opgestelde Erecode.
Mocht er onverhoopt een geschil zijn dat u niet zelf met de VastgoedPRO-professional kunt oplossen, kan deze worden voorgelegd bij een onafhankelijke geschillencommissie. VastgoedPRO heeft namelijk de behandeling van zowel geschillen als tuchtrecht ondergebracht bij een externe onafhankelijke partij. Als consument kunt u zich wenden tot de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) te Den Haag. Als zakelijke opdrachtgever kunt u terecht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf, eveneens te Den Haag. Deze stichtingen bieden u de zekerheid dat uw klacht inzake betaling of verleende diensten juist, terecht en onafhankelijk wordt beoordeeld.

Ook zijn alle Agrivesta-makelaars gecertificeerd via de kamer LV (Landelijk Vastgoed) en/of via de kamer Wonen van de Stichting VastgoedCert te Rotterdam. VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd. VastgoedCert gecertificeerde makelaars herkent u aan de titel RM (Register-Makelaar).  
 

Kwaliteitswaarborg voor taxateurs

Sinds 1 januari 2016 is in Nederland sprake van een nieuw centraal register voor taxateurs: NRVT. Dit register is bedoeld voor alle Nederlandse vastgoedprofessionals die zich actief bezig houden met het opstellen van taxatierapporten voor onroerende zaken. NRVT gecertificeerde taxateurs herkent u aan de titel RT (Register-Taxateur).
Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur. Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor vier kamers: LAV (Landelijk en Agrarisch Vastgoed), Wonen, BV (Bedrijfsmatig Vastgoed) en WOZ. Het NRVT houdt toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs. De Register-Taxateur werkt volgens door het NRVT opgestelde gedrags- en beroepsregels en de internationale richtlijnen EVS / IVS. Daarnaast werkt hij conform de van toepassing zijnde kamerreglementen.

De meeste Agrivesta-rentmeesters en -makelaars zijn als Register-Taxateur via het NRVT gecertificeerd en ingeschreven in de kamer LAV (Landelijk en Agrarisch Vastgoed) en/of in de kamer Wonen.  
 

Kwaliteitswaarborg voor juristen

Onze juristen zijn lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht. Deze vereniging is een platform voor iedereen die zich beroepsmatig bezig houdt met landbouw en recht. Doel is het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het agrarisch recht. Door studiedagen, discussiebijeenkomsten, excursies en andere activiteiten voor haar leden te verzorgen, blijft het kennisniveau gewaarborgd. De Vereniging Agrarisch Recht is aangesloten bij het Europese Comité Européen de Droit Rural (CEDR). Het CEDR organiseert om de twee jaar een internationaal congres en colloquium over een of meer thema's op het gebied van agrarisch recht.

De Agrivesta-juristen zijn bovendien lid van de Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VvOr). De Vereniging Voor OnteigeningsRecht is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en bestuursrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen.