Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid gegevens (algemeen):
Geen der ondernemingen uit de Agrivesta-formule kan instaan voor de tijdige, juiste en/of volledige overbrenging van gegevens via dit elektronische medium, noch voor de beïnvloeding van gegevens onder invloed van derden, daaronder begrepen virussen en andere kwaadaardige codes.

Gebruik van informatie op deze website geschiedt voor eigen rekening en risico. U bent er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of de aangeboden informatie geschikt is voor het door u beoogde doel, voordat u er gebruik van maakt.

Indien en voor zover er verwijzingen naar andere websites zijn opgenomen, zijn deze louter ter informatie. Alhoewel selectief wordt omgegaan ten aanzien van andere websites waarnaar verwezen wordt, kan niet worden ingestaan voor de inhoud en/of het functioneren van die websites, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten, software en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Aansprakelijkheid gegevens (aangeboden onroerende zaken):
De gegevens met betrekking tot de aangeboden onroerende zaken zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Typefouten en vergissingen kunnen echter abusievelijk optreden. Ook kan het voor komen dat geboden informatie niet up-to-date is. Bovendien zijn alle genoemde lengtematen, inhoudsmaten, oppervlakten en jaartallen circa. Aan de vermelde gegevens en geplaatste afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Een koper heeft nadrukkelijk ook een eigen onderzoeksplicht en dient de aan te kopen onroerende zaak zelf aan een grondige inspectie te onderwerpen.

Totstandkoming koopovereenkomst:
Ten aanzien van de aangeboden onroerende zaken en vermogensbestanddelen zijn alle aanbiedingen vrijblijvend en onder voorbehoud. Een koopovereenkomst kan niet tot stand komen door uitsluitend het bieden van de vraagprijs. Een vraagprijs dient slechts te worden gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een koopovereenkomst komt pas tot stand nadat zowel de verkoper als de koper het eens zijn geworden over de koopsom en alle overige (belangrijke en minder belangrijke) op de koop betrekking hebbende voorwaarden. Voorts gelden ten aanzien van de aankoop van een voor zelfbewoning bestemde woning (door een particuliere koper) wettelijke bepalingen ten aanzien van de totstandkoming van de koopovereenkomst.

Verbintenissen met opdrachtgevers:
Onder de naam Agrivesta werken samen twaalf zelfstandige ondernemingen, te weten: Agrivesta Bijlsma B.V., Agrivesta Emmens B.V., Agrivesta Houtman, Agrivesta Huijbregts, Agrivesta Joosten, Agrivesta De Lorijn B.V., Agrivesta Stap B.V., Agrivesta Turkstra, Agrivesta Van Dijk, Agrivesta Weenink B.V., Agrivesta Wennekes B.V. en Agrivesta Wormgoor.
Verbintenissen worden aangegaan tussen de opdrachtgever en één van deze zelfstandige ondernemingen. Er komt derhalve geen verbintenis tot stand tussen de opdrachtgever en het samenwerkingsverband, noch tussen de opdrachtgever en één van de overige ondernemingen uit het samenwerkingsverband.

Algemene Voorwaarden:
Op de dienstverlening door Agrivesta Emmens B.V., Agrivesta Joosten, Agrivesta De Lorijn B.V., Agrivesta Wennekes B.V. en Agrivesta Wormgoor is van toepassing de Regeling van Rentmeesters 2015 (RvR 2015), zoals deze op 14 november 2014 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en vervolgens is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 40478375.

Op de dienstverlening door Agrivesta Bijlsma B.V., Agrivesta Houtman, Agrivesta Huijbregts, Agrivesta Weenink B.V., Agrivesta Stap B.V. en Agrivesta Turkstra zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Landelijk Vastgoed van VastgoedPRO, gevestigd te Lelystad. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is op 14 december 2009 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, aktenummer 0071887/20919442.

De hier genoemde Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van een (potentiële) opdrachtgever kosteloos worden verstrekt.

Privacy:
Van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat.

Auteursrecht:
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de bezoekers, middels het bekijken van de informatie via één computer. Het is niet toegestaan deze website te framen of te vermenigvuldigen. Ook is het niet toegestaan informatie van deze website door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merkenrecht:
Op het door de Agrivesta-ondernemingen gebruikte woord- en beeldmerk rust merkenrechtelijke bescherming. Het is voor anderen dan de ondernemingen binnen het Agrivesta-samenwerkingsverband niet toegestaan dit woord- en/of beeldmerk te gebruiken. Tegen inbreuk op het merkenrecht door derden zullen rechtsmaatregelen worden genomen.
Het woordmerk "Agrivesta" is ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder inschrijvingsnummer 0802021. Het bijbehorende beeldmerk is ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder inschrijvingsnummer 0802022.